Mesures concretes per als alumnes estrangers i nouvinguts


 • Decret 142/2007, 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària. (mesures que contempla). Podeu trobar el decret sencer a : Decret 142 (primària)

 • Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària. (mesures que contempla). Podeu trobar el decret sencer a: Decret 143 (secundària)

 • Elaboració del pla d'acollida del centre: que contempla mesures concretes en els centres.

La normativa contempla una sèrie de mesures i actuacions per a l’atenció a l’alumnat nouvingut. Segons aquesta, els centres docents de Catalunya que tinguin escolaritzat alumnat nouvingut han de tenir.
 • Un conjunt d'actuacions sistemàtiques i consensuades que permetin que l'alumnat nouvingut (amb menys d'un any al sistema educatiu català per a l'alumnat de primària i fins a dos anys per a l'alumnat de secundària) pugui participar plenament de l'àmbit escolar i seguir, amb relativa o plena normalitat, el currículum.
 • Un Pla d'acollida i d'integració, consensuat i operatiu, que incorpori l'educació intercultural per a tot l'alumnat del centre i que doni pautes per al procés d'integració de l'alumnat nouvingut a l'aula i al centre.
 • Un conjunt d'actuacions de sensibilització i d'introducció de l'educació intercultural orientades a garantir la igualtat de drets i deures de tots els membres de la comunitat educativa i a fomentar el coneixement i el respecte a totes les formes de diversitat cultural.
 • Posar en funcionament una aula d'acollida i nomenar un tutor d'acollida.

 • Pla d’acollida i d’integració
El Pla d'acollida és el conjunt d'estratègies, recursos, responsables i procediments per tal d'incorporar a l'alumne al centre. Cal tenir en compte que tot alumne s’incorpora en un moment determinat de la seva escolaritat al centre i que aquesta incorporació pot ser diversa:
 • Alumnes procedents de centre de la mateixa localitat.
 • Alumnes procedents del Sistema educatiu de Catalunya d'incorporació regular.
 • Alumnes procedents d'altres Sistemes educatius de l'Estat d'incorporació regular o fora de terminis regulars.
 • Alumnes estrangers d'incorporació regular o fora de terminis regulars.

El Pla d'acollida i acompanyament no és una acció puntual, ni una cosa aïllada del context escolar, sinó que és:
 • Una seqüència gradual d'actuacions al llarg del temps, amb una intensitat diferent en cada moment depenent de les característiques pròpies de cada alumne.
 • Implica al conjunt dels professionals: tutor/a d'acollida, psicopedagogs, tutors, professorat.
 • Ha d’ésser una concreció específica del Pla d’acció tutorial i ha de ser coherent amb aquest.

El Pla d’acollida ha de contemplar:
 • Recollir el màxim d'informació sobre el context de l’alumne/a :dades personals, dades del sistema educatiu d’origen, contextos culturals i socials en què participa...
 • Acolliment en els moments d’incorporació a l’escola per a la família i per als alumnes, ja que les persones que faran l’acollida i el seguiment són molt important per a ells.
 • No partir de l’excepcionalitat, evitant estratègies segregadores i intentant treballar la diversitat amb els recursos i les estratègies existents en el centre i només emprar mesures extraordinàries si aquestes fracassen.
 • Evitar la presa de decisions precipitades, ni definitives, contemplant una revisió regular d’aquestes.
 • Afavorir la permanència el major temps possible amb el grup classe, tot afavorint la funció social dels aprenentatges.
 • Establir diferents i variats nivells, estadis, moments d’incorporació al grup – classe en cas d’incorporació a una aula específica com l’aula d’acollida.
 • Establir un protocol d’accions per a l’acollida i l’acompanyament de l’alumnat nouvingut i de les seves famílies.
El Departament d'ensenyament de la Generalitat ha publicat un document on es donen un seguit d'orientacions per tal d'elaborar-lo i de fer-ne un bon ús.
http://www.xtec.es/~jribera/Docpedagogic/Pla%20d%27acollida%20del%20centre%20docent.htm

 • Aula d'acollida
L’aula d’acollida ha d’esdevenir un punt de referència i un marc de treball obert amb una constant interacció amb la dinàmica del centre, que permeti una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. Ha de proporcionar a l’alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics, sense perdre el contacte amb la resta de grup classe al qual estigui adscrit.
La metodologia de l’aula d’acollida ha de tenir en compte l’organització dels aprenentatges de manera globalitzada, l’existència d’activitats funcionals, el foment del treball cooperatiu i l’establiment de relacions personals positives.
És convenient que l’horari de l’aula d’acollida no interfereixi en aquelles matèries que l’alumnat nouvingut pot compartir amb els companys de classe i que la durada de l’assistència vagi disminuint a mesura que avanci en els aprenentatges. Cal garantir un espai on l’alumnat interactuï amb la resta de l’alumnat del grup classe per facilitar el seu procés de socialització. Cap alumne no ha de romandre totes les hores lectives a l’aula d’acollida. Una opció recomanable seria que hi estigués la meitat del seu horari lectiu. El pas de l’alumnat nouvingut a l’aula ordinària demana molta coordinació i una atenció educativa que incrementi progressivament els aprenentatges normalitzats, però amb prou suport per assegurar l’èxit escolar.
Pel caràcter obert de l’aula els alumnes han de poder incorporar-s’hi en qualsevol moment del curs, i també s’ha de poder decidir la reincorporació d’un alumne a l’aula ordinària en el moment que es consideri més adient.
El nombre de professors que intervé a l’aula ha de ser reduït.
El recurs "aula d’acollida" ha d’estructurar-se de manera flexible, en funció de les necessitats de l’alumnat que ha d’atendre i tenint en compte la cultura organitzativa de cada centre. Això implica la possibilitat d’atendre alumnat en grups diversos en funció de la seva escolarització prèvia, la seva llengua d’origen o altres característiques que puguin determinar necessitats educatives específiques diferenciades. Es recomana que el nombre màxim d’alumnat que treballa simultàniament en cada grup se situï a l’entorn dels dotze alumnes.
El professorat ha de tenir experiència docent i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació. D’entre aquest professorat el director/a del centre nomenarà el tutor o tutora responsable. Es preveu un assessorament i un pla de formació específic per al professorat.
El tutor o tutora del grup classe ordinari coordinarà amb el tutor de l’aula d’acollida l’acció tutorial de l’alumnat que assisteix durant una part del seu horari a l’aula d’acollida.

En el següent enllaç es faciliten diferents recursos per treballar en una aula d'acollida:
http://www.xtec.cat/~mgil2243/
En el següent bloc trobareu recursos per treballar les diferents àrees a partir de les TIC
http://recursosticmestre.com/aula-dacollida/

 • Adaptacions curriculars per a l'alumnat nouvingut
L’aprenentatge de la llengua de l’escola és una de les primeres necessitats de l’alumnat que, sense conèixer-la, s’incorpora als centres educatius de Catalunya. Per això, a més de les activitats docents dedicades directament a l’ensenyament de la llengua catalana, tota la comunitat educativa ha de vetllar especialment per facilitar-ne l’aprenentatge.
L’especificitat del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, que sovint s'incorpora durant el curs escolar, amb situacions singulars fruit de la diversitat d’edats, procedències i processos d’escolarització previs i especialment el fet de compartir el temps escolar entre l’aula d’acollida o altres estructures de suport i l’aula ordinària, fa necessària l’elaboració d’un pla individual intensiu.
Aquest document ha de recollir la informació obtinguda amb l’avaluació inicial de l’alumne nouvingut, ha de prioritzar les necessitats educatives a treballar i ha d’establir els mecanismes de planificació, seguiment i avaluació del procés d’acceleració del seu aprenentatge, que li ha de permetre incorporar-se plenament i el més aviat possible, a la dinàmica habitual del seu grup classe de referència. I tot això s’ha de fer tenint en compte la diversitat de l’alumnat i la coresponsabilitat de tots els agents que intervenen en el seu aprenentatge.
Quan les necessitats educatives de l’alumne comportin importants dificultats afegides a les pròpies de la competència lingüística, s’elaborarà el corresponent Pla individualitzat (PI) o, si s'escau, es proposarà una modificació del currículum. Aquests han de preveure el procés d’adquisició de les competències bàsiques: comprensió i expressió orals i escrites, agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes, coneixements essencials dels àmbits social i científic i autonomia en el treball escolar. També han d’explicitar les característiques o situació de l’alumnat, les prioritats educatives, la proposta curricular i els emplaçaments en què es durà a terme, així com els criteris per al seguiment i l’avaluació dels seus aprenentatges.
El centre ha d’elaborar els plans individuals intensius i les modificacions del currículum en relació amb el seu projecte i la programació didàctica de cada departament didàctic.
Cal preveure la dotació dels suports necessaris amb tots els recursos del centre per a aquell alumnat amb una escolarització prèvia deficient.
Correspon als departaments, seminaris i al professorat específic que atén l’alumnat nouvingut, amb la col·laboració de l’assessor dels LIC, en el marc de la comissió d’atenció a la diversitat, l’elaboració i actualització del pla de treball individual intensiu de l’alumne nouvingut que s’incorpora al centre. Quan les dificultats d’un alumne comporten que manifesti necessitats educatives especials, el tutor, amb la col·laboració del professorat de psicologia i pedagogia i de l’EAP, coordinarà amb l’equip docent la formalització per escrit dels plans individualitzats i les modificacions del currículum per a l’alumnat de nova incorporació.
Avaluació de l'alumnat nouvingut
Com la resta d’alumnat del centre, l’alumnat nouvingut haurà de ser avaluat, almenys, trimestralment de les matèries curriculars cursades durant el trimestre. L’avaluació dels processos d’aprenentatge de cada alumne o alumna es durà a terme en relació amb els objectius del seu pla individual intensiu (PII) o, si s'escau, de la modificació curricular corresponent. L’avaluació ha de ser contínua, amb observació sistemàtica i visió global del seu progrés d’aprenentatge, integrant les aportacions i les observacions efectuades en cada una de les matèries. En cap cas l’avaluació ha de ser la suma o combinació numèrica de resultats obtinguts en les diverses matèries.
Els PI i les modificacions del currículum i, per a l’alumnat nouvingut que no manifesta necessitats educatives especials, el pla individual intensiu esdevindran el referent per a l’avaluació final de l’alumnat.
Trobareu més informació a:
http://phobos.xtec.cat/dsantama/?p=381

 • Professionals especialitzats: tutor d'aula d'acollida, intèrprets, coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social.

Professorat tutor de l'aula d'acollida
El tutor de l’aula d’acollida ha de ser el referent més clar per a l’alumnat nouvingut, però és responsabilitat de tota la comunitat educativa la resposta que s’ofereix a aquest alumnat per a la seva plena integració al centre.

El tutor d’acollida ha de tenir preferentment destinació definitiva al centre. Excepcionalment, la designació podrà recaure en un professor amb destinació provisional o interí, a proposta de la direcció del centre d'acord amb allò que es preveu en l'apartat 6 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1435/2007, d'11 de maig (DOGC núm. 4885, de 15.5.2007).
https://www.gencat.cat/diari/4885/07131021.htm

La jornada lectiva del tutor de l’aula d’acollida es dedicarà fonamentalment a la docència amb l’alumnat nouvingut.El tutor de l’aula d’acollida ha de dur a terme les funcions següents:

· Fer l’avaluació inicial i col·laborar en l’elaboració de plans de treball individuals intensius, les adaptacions curriculars individualitzades i les modificacions del currículum d’acord amb les necessitats educatives de cada un dels alumnes respecte al seu procés d’ensenyamentaprenentatge.
· Gestionar l’aula d’acollida: planificar recursos i actuacions, programar les seqüències d’aprenentatge, aplicar les metodologies més adequades i avaluar processos i resultats.
· Aplicar metodologies i estratègies d’immersió lingüística per a l’adquisició de la llengua.
· Promoure la integració de l’alumnat nouvingut a les seves aules de referència.
· Col·laborar en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educatiu de l’alumnat nouvingut.
· Treballar conjuntament amb el coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre i amb els professionals especialistes (LIC, EAP...).
· Participar en les reunions dels equips docents, comissions d’avaluació…, per coordinar actuacions i fer el seguiment dels alumnes a fi d’assegurar la coherència educativa.

Trobareu més informació en el següent enllaç :Recursos de psicopedagogial

Intèrprets i mediadors inteculturals

Malgrat que la mediació és un recurs molt utilitzat que en els darrers anys ha adquirit una presència molt important (tant en àmbits educatius com en d’altres), hi ha una certa confusió entorn de què és exactament. Sovint s’ha utilitzat aquest terme per designar actuacions que no són de mediació, i s’han anomenat mediadors/es a professionals que es dediquen a tasques molt allunyades del que és estrictament la mediació.
En un dels camps on hi ha hagut més confusió és en el que s’ha anomenat la mediació intercultural. La característica d’aquest tipus de mediació, o potser millor dels professionals que la duen a terme, hauria de ser l’habilitat per facilitar l’entesa entre persones o grups quan el problema té a veure amb la contraposició de valors o models culturals. És més freqüent que aquests mediadors hagin desenvolupat funcions de facilitadors o, molt habitualment, simplement de traductors o intèrprets, que no pas concretament de mediadors. Això no significa que la seva tasca no sigui important ni necessària. Simplement, que cal distingir entre què és una actuació realment de mediació i què no ho és.

Trobareu molta més informació a:
http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/deic/modul_6/practica_5

Coordinador de llengua, interculturalitat i cohesió social
És nomenat pel director del centre i ha de potenciar el Pla per a la llengua i la cohesió social, com el propi nom indica. Hauria de desenvolupar un seguit de funcions:
 1. Promoure actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l'educació intercultural i de la llengua catalana per assolir un projecte educatiu plurilingüe. Per fer-ho es coordinarà amb l'assessor LIC.
 2. Assessorar l'equip directiu i col·laborar en la rectificació, si cal, del documents organitzatius del centre (PEC,RRI,Pla d'acollida i integració, etc.) i, si cal, en gestionar les actuacions referents a l'acollida i integració dels nouvinguts, a atendre alumnes amb risc d'exclusió i promocionar l'ús de la llengua, l'educació intercultural i la convivència en el centre.
 3. En col·laboració amb l'entorn caldrà que promogui actuacions que potenciïn la covivència mitjaçant l'ús de la llengua catalana i l'educació intercultural i garantint la igualtat d'oportunitats en la participació de l'alumnat.
 4. Haurà de col·laborar en l'establiment d'estratègies d'atenció a l'alumnat nouvingut i/o en risc d'exclusió, també participarà en l'organització i optimització dels recursos i coordinarà les actuacions dels professionals externs que intervinguin.
 5. Conjuntament amb l'equip directiu participarà en les actuacions derivades del Pla educatiu d'entorn.
 6. Delegats per l'equip directiu, assumirà les funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social.

El departament d'ensenyament ha elaborat un document "Pla per a la llengua i la cohesió social. Educació i convivència intercultural":
http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/annex1_aules_nov_09.pdf
 • Mesures compensatòries: ajuts econòmics.

El Departament de benestar social i família de la Generalitat de Catalunya ofereix, en el següent enllaç, un seguit de suports, programes, publicacions, subvencions, etc.:
Immigració, departament de benestar social i família de la Generalitat

Respecte a la regulació de l'educació dels immigrants, Eliseo Aja (catedràtic de dret constitucional de la UB) he redactat un document molt interessant:
http://obrasocial.lacaixa.es/StaticFiles/StaticFiles/00648a9c697ef010VgnVCM200000128cf10aRCRD/ca/es01_c2_cat.pdf


També trobareu més informació si consulteu:

ALUMNAT NOUVINGUT
fletxa2.jpg

imagesCAKGGBS0.jpg


0000ESQUEMA000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000SEGÜENT